BG     EN


Одиторско предприятие "СЕТИ Одитинг" ООД

Рег. под № 89 в ИДЕС

УСЛУГИ

Дейността на "СЕТИ Одитинг" ООД се осъществява чрез нашия офис в София. Ние осигуряваме широк спектър от счетоводни и консултантски услуги, в това число:

  • Одит – независим финансов одит на годишни и междинни финансови отчети, ограничен преглед на финансови отчети и договорени одиторски процедури по задания на клиента.
  • Консултации в областите:
    • финанси – ефективно управление на риска и финансовата дейност;
    • счетоводство – методология на счетоводната отчетност, изготвяне на счетоводна политика, адаптирана към конкретната сфера на дейност на клиента и практически съвети по отношение на осчетоводяването;
    • данъци и такси – консултиране на клиентите по отношение структурирането на техния бизнес по най-резултатния начин, в съответствие с действащото данъчно законодателство;
    • търговско право – организиране на срещи и обсъждания с клиенти по въпросите на най-динамично развиващата се законодателна област.
Одиторско предприятие "СЕТИ Одитинг" ООД
Град:София, 1505
Адрес:ул. Оборище № 60
Телефон:+359 2 944 7182, 944 3842, 843 8937
e-mail:office@setyauditing.eu